Skip to content

UCHWAŁA NR XXVI/262/08

RADY MIASTA KUTNO

z dnia 30 września 2008 roku.

 

w sprawie ustalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta Kutno

położonego we wsi Kuczków.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116,  poz.l203; z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz.1238) Rada Miasta Kutno uchwala , co następuje:

 

§ 1.Wprowadza się regulamin Cmentarza Komunalnego Miasta Kutno położonego we wsi Kuczków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr 384/XLI/94 Rady Miejskiej W Kutnie z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie ustalenia ramowego regulaminu porządkowego Cmentarza Miejskiego W miejscowości Kuczków.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały NR XXVI/262/08

Rady Miasta Kutno

z dnia 30.09.2008 r.

 

Regulamin Cmentarza Komunalnego Miasta Kutno

położonego we wsi Kuczków

 

1. Cmentarz jest otwarty codziennie W godzinach:

1) od godz. 8.00 do 20.00 od 1 kwietnia do 30 września

2) od godz. 8.00 do 17.00 w okresie od 1 października do 31 marca (z wyłączeniem dnia Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, w czasie, których cmentarz otwarty jest od godz. 8.00 do momentu opuszczenia cmentarza przez wszystkie osoby odwiedzające groby).

2. Miasto Kutno i administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

4. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci do lat 10 jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają opiekunowie grup.

5. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie W godzinach od 9.00-14.00

6. Na cmentarzu groby urządza się zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem wymiarów przewidzianych dla poszczególnych grobów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz.284).

7. Administrator cmentarza upoważniony jest do kontrolowania zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz osób wykonujących prace na terenie cmentarza.

8. Wjazd na teren cmentarza i wykonywanie prac może odbywać się tylko w dni robocze, wjazd od godz. 9.00 do 15.00 , wyjazd: do godz.18.00 w okresie od 1 kwietnia do 30 września; do godz 1600 w okresie od 1 października do 31 marca.

9. Wszelkie prace budowlane i renowacyjne na terenie cmentarza mogą być wykonywane z zachowaniem ogólnych nonn obowiązujących na cmentarzu oraz stosownych przepisów prawa.

10. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia (zgłoszenie prac powinno nastąpić najpóźniej W dzień roboczy poprzedzający ich rozpoczęcie) administratorowi cmentarza i uzyskania zezwolenia na wykonanie prac.

11. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy Z nich.

12. Wykonawcy podczas prac zobowiązani są do ograniczenia do niezbędnego minimum zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem. Przygotowywanie, mieszanie i składowanie zaprawy betonowej nie może odbywać się bezpośrednio na alejkach cmentarnych.

13. Prowadzącym prace zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników rozstawionych na cmentarzu. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika jest odpadem i zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587) należy  wywieźć go z terenu cmentarza i zapewnić odzysk lub przekazać do miej sc składowania.

14. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych W wyniku wykonywanych przez niego prac.

15. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

16. Przystąpienie do prac i ich zakończenie wykonawca winien zgłosić do administratora cmentarza. Wywiązanie się z powyższego jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonanie prac na terenie cmentarza.

17. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

18. Każdy grób winien być trwale oznakowany i posiadać informację z nazwiskiem osoby zmarłej i datę zgonu.

19. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2) spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających (z wyłączeniem

rytuałów religijnych)

3) przebywania osób w stanie nietrzeźwym,

4) palenia papierosów,

5) żebractwa,

6) wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,

7) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,

8) prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek.

20. Na terenie cmentarza zakazuje się bez wyrażenia zgody Administratora:

1) prac kamieniarskich i budowlanych,

2) prowadzenie działalności gospodarczej lub zarobkowej,

3) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,

4) ustawiania ławek, płotków, chodniczków, itp. utrudniających komunikację i ruch osób odwiedzających nekropolię,

5) wjazdu wszelkich pojazdów,

6) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju (np. elementów nagrobków), płotów, infrastruktury cmentarza i malowania murów,

7) zbierania wszelkiego rodzaju roślin,

8) wjazdu na cmentarz (za wyjątkiem pojazdów związanych z funkcjonowaniem cmentarza i przeprowadzaniem pogrzebu, pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów z osobami mającymi trudności w poruszaniu się).

21. Administrator cmentarza może W wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na wjazd na teren cmentarza innych pojazdów nie związanych z funkcjonowaniem cmentarza, pobierając za to opłatę.

22. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno.

23. Informacja o opłatach za korzystanie z cmentarza komunalnego jest wywieszona na terenie cmentarza przy wejściach głównych i jest dostępna W siedzibie administracji cmentarza.

24. Opłaty za miejsca pod grób, za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie okresu użytkowania grobu i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania administratora cmentarza należy ponownie wnieść stosowne opłaty.

25. Opłata eksploatacyjna pobierana jest na okres 20 lat, po raz pierwszy przy opłacaniu miejsca pod grób a kolejny raz po upływie tego okresu.

26. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz. U. Z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.1)). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej, co najmniej na 3 miesiące przed terminem likwidacji.

27. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od wniesienia opłaty. W takim przypadku miejsce pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

28. Jeżeli przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zwrócona zostanie część wniesionej przez niego opłaty za miejsce pod grób. Wysokość zwróconej kwoty będzie proporcjonalna do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób.

29. W przypadku dochowania do istniejącego grobu pobiera się:

1) uzupełniająca opłatę za miejsce pod grób do pełnych 20 lat

2) uzupełniająca opłatę eksploatacyjną za taką samą liczbę lat jak W punkcie 1).

30. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego W tym grobie według kolejności podanej W art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

31. Groby oraz miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego.

32. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

 

 Regulamin do pobrania w wersji pdf