Skip to content

ZARZĄDZENIE NR 65/08

PREZYDENTA MIASTA KUTNO

Z dnia 24 lipca 2008 r.

 

w sprawie ustalenia opłat za miejsca pod groby, wykup miejsc rezerwowanych oraz

ustalenia cennika usług świadczonych przez administratora na Cmentarzu

Komunalnym Miasta Kutno położonym we wsi Kuczków.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz 1l218), W związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121,poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96 poz. 874 i Nr 199, poz. 1937) oraz § 1 lit. ,,a” Uchwały Nr 81/VII/99 Rady Miejskiej w Kutnie z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Kutna uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Prezydent Miasta Kutno zarządza co następuje:

§1. Ustalić opłaty obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno położonym we wsi Kuczków

1) Za miejsca pod groby:

a) pojedynczy jednoosobowy 300,00 zł plus VAT

b) miejsce pod grób o wymiarach:

dł. 1,2 m, szer. 0,6 m, gł. l,2m

100,00 zł plus VAT
c) podwójny dwuosobowy 450,00 zł plus VAT

d) pojedynczy jednoosobowy lub

dwuosobowy w pionie (murowany)

400,00 zł plus VAT

e) podwójny dwuosobowy lub

lub czteroosobowy w pionie (murowany)

600,00 zł plus VAT
f) miejsce pod urnę pojedyncze 200,00 zł plus VAT
g) miejsce pod urnę - rodzinne 300,00 zł plus VAT

 

2) Za miejsca rezerwowane pod groby:

 

a) pojedynczy jednoosobowy 1000,00 zł plus VAT
b) podwójny dwuosobowy 1500,00 zł plus VAT

c) pojedynczy jednoosobowy lub

dwuosobowy w pionie (murowany)

1200,00 zł plus VAT

d) podwójny dwuosobowy lub

lub czteroosobowy w pionie (murowany)

1800,00 zł plus VAT
e) miejsce pod urnę pojedyncze 800,00 zł plus VAT
f) miejsce pod urnę - rodzinne 1200,00 zł plus VAT

 

§2. Ustala się ceny usług świadczonych przez Administratora, jak niżej:

 

1) Nadzór nad kopaniem grobu 100,00 zł plus VAT
2) Nadzór nad firmą obsługującą pogrzeb 150,00 zł plus VAT
3) Zezwolenie na ustawienie nagrobka 150,00 zł plus VAT
4) Zezwolenie na ustawienia nagrobka dla dzieci 100,00 zł plus VAT
5) Zezwolenie na wjazd na teren cmentarza:  

a) samochód osobowy

20,00 zł plus VAT

b) samochód ciężarowy, maszyny samobieżne, koparki itp.

30,00 zł plus VAT
6) Wynajem kaplicy 200,00 zł plus VAT

7) Opłata eksploatacyjna (na pokrycie kosztów utrzymania czystości

i porządku na cmentarzu komunalnym)
150,00 zł plus VAT

§3. Traci moc zarządzenie Nr 33/04 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za pola pod groby, wykupu placu rzyszłościowo oraz ustalenia cennika usług świadczonych przez administratora na Cmentarzu Miejskim w m. Kuczków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 125, poz. 1936).

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZARZĄDZENIE NR 144/2013

PREZYDENTA MIASTA KUTNO

z dnia 17 października 2013 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 65/08 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie ustalenia opłat za miejsca pod groby, wykup miejsc rezerwowych oraz ustalenia cennika usług świadczonych przez administratora na Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno położonym we wsi Kuczków

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594i poz. 645), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z2011r. Nr 45, poz. 236) oraz §1 pkt 1Uchwały Nr 552/XLVII/2002 Rady Miejskiej z dnia 26lutego 2002 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Kutna uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne 0 charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Prezydent Miasta Kutno zarządza co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 65/08 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca pod groby, wykup miejsc rezerwowych oraz ustalenia cennika usług świadczonych przez administratora na Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno położonym we wsi Kuczków (Dz. Urz.Woj. Łódzk. Nr 267, poz.2375) § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Opłata eksploatacyjna (na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku na cmentarzu komunalnym) 300,00 zł plus VAT".

§ 2. Zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZARZĄDZENIE NR 139/2014
PREZYDENTA MIASTA KUTNO


z dnia 13 października 2014 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 65/08 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie ustalenia opłat za miejsca pod groby, wykup miejsc rezerwowych oraz ustalenia cennika usług świadczonych przez administratora na Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno położonym we wsi Kuczków


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) oraz §1 pkt 1 Uchwały  Nr 552/XLVII/2002 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Kutna uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Prezydent Miasta Kutno zarządza co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Nr 65/08 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca pod groby, wykup miejsc rezerwowych oraz ustalenia cennika usług świadczonych przez administratora na Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno położonym we wsi Kuczków (Dz. Urz.Woj. Łódzk. Nr 267, poz.2375; z 2013 r. poz. 4612) z dniem 14 października 2014 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1)  W  § 2 skreśla się punkt 5)
„5) Wynajem kaplicy - 200,00 zł plus VAT”,
2)  W  § 2 dodaje się punkt 7) o następującej treści:
„7) Udostępnienie terenu cmentarza dla ceremonii pogrzebowej - 200,00 zł plus VAT”.
§ 2.  Zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

 Cennik do pobrania w wersji pdf

 Zarządzenie do pobrania w pdf